VA

Vùng lên những người đang hầu việc Chúa - VA

Lời bài hát: Vùng lên những người đang hầu việc Chúa