VA

Từ ngàn xưa Chúa thương con Người - VA

Lời bài hát: Từ ngàn xưa Chúa thương con Người