VA

Từ bao nhiêu năm biết Ngài - VA

Lời bài hát: Từ bao nhiêu năm biết Ngài