K'Long Hagim

Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm - K'Long Hagim

Lời bài hát: Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm