VA

Tôi nghe tiếng Chúa lời nói diệu êm - VA

Lời bài hát: Tôi nghe tiếng Chúa lời nói diệu êm