Phương Lý

Phước Ân Cho Trần Thế - Phương Lý

Lời bài hát: Phước Ân Cho Trần Thế