Nam Khánh

Ngài Không Tiếc Chi - Nam Khánh

Lời bài hát: Ngài Không Tiếc Chi