Mai Thảo

Hãy Dựa Nương Nơi Cứu Chúa - Mai Thảo

Lời bài hát: Hãy Dựa Nương Nơi Cứu Chúa