Nhạc Thánh MN

Ha-lê-lu-gia Vinh Danh Ngài - TC 4 - Nhạc Thánh MN

Lời bài hát: Ha-lê-lu-gia Vinh Danh Ngài - TC 4