VA

Giê-xu là Cứu Chúa của chính tôi... - VA

Lời bài hát: Giê-xu là Cứu Chúa của chính tôi...