Thanh ngọc, Khải ca

Giê-xu Quyền Năng - Thanh ngọc, Khải ca

Lời bài hát: Giê-xu Quyền Năng