VA

Gần ngay đây, Ngài thật gần ngay đây - VA

Lời bài hát: Gần ngay đây, Ngài thật gần ngay đây