K'Long Hagim

Đêm huyền diệu - K'Long Hagim

Lời bài hát: Đêm huyền diệu