Thu vân

Đây là dòng nước mắt trào tuôn - Thu vân

Lời bài hát: Đây là dòng nước mắt trào tuôn