Minh Châu

Chúa Gục Đầu - Minh Châu

Lời bài hát: Chúa Gục Đầu