Trường Lâm

Chúa Chết Chúa Sống Vì Tôi - Trường Lâm

Lời bài hát: Chúa Chết Chúa Sống Vì Tôi