Nhạc Thánh MN

Ca Cảm Tạ - TC 7 - Nhạc Thánh MN

Lời bài hát: Ca Cảm Tạ - TC 7