K'Long Hagim, Hồng Yến

Bởi Lằn Đòn Ngài - K'Long Hagim, Hồng Yến

Lời bài hát: Bởi Lằn Đòn Ngài