VA

Bao nhiêu đêm vắng, giờ con thao thức - VA

Lời bài hát: Bao nhiêu đêm vắng, giờ con thao thức