Nhóm Joshaphat

Bài Ca Đắc Thắng - Nhóm Joshaphat

Lời bài hát: Bài Ca Đắc Thắng